Fragmentation of the point I – VI, VIII – XI
104 x 109 x 0,4 cm (each), serigraphy on plexiglass, 2016/17

Fragmentation of the point VII
190,8 x 200 x 0,3 cm, serigraphy on plexiglasses, 2017